OPEN CALL for Change Seekers

✨ За Hyperspace и OPEN CALL for Change Seekers:

От откриването на Hyperspace Social Tech Hub в края на миналата година до настоящия момент успяхме да посрещнем десетки смислени проекти заедно с техните създатели и публика. Всички те са в сърцето на идеята ни за изграждане на общност от съмишленици, търсещи и работещи за промяна около себе си – точно тези хора-вселени, които ние наричаме Change Seekers.

Даваме старт на новия Hyperspace сезон с покана-предизвикателство за всички, които искат да споделят идеята си за промяна.

✨ Включете се в OPEN CALL for Change Seekers до 30 септември 2023, а ние ще помогнем на проектите ви да заживеят и отвъд своя микрокосмос. Ето как:

+ Hyperspace ще стане ваш long-term host на събития, напълно безвъзмездно.
+ Освен пространство за събития за вашата идея/проект, ще може да използвате пространството за допълнителната работа, която предстои на вашия екип, за вътрешни срещи, за репетиции и други.
+ Ще ви подарим безплатен хостинг, осигурен от WPX* за вашия WP уебсайт, така че идеята ви да достигне бързо, сигурно и успешно до максимално много хора.

*WPX e българска технологична компания с дейност в световен мащаб и създател на Hyperspace Social Tech Hub. Заедно с WPX хост-ваме и в дигиталното пространство, и наяве. Вярваме, че така подкрепяме творци и каузи, които променят днешната реалност.

✨ Hyperspace сфери, които подкрепяме:
+ наука и технологии
+ предприемачество
+ социални каузи
+ креативни индустрии
+ образование
+ полезни практики

✨Кой може да се включи:
Всички, които имат идея, водена от промяната и имат нужда от трибуна да я споделят.

✨ Как да участвате:
+ Напишете темата на вашата идея/вашия проект, разкажете накратко за вас и защо искате да се включите в OPEN CALL for Change Seekers на hello@hyperspace.bg
+ Опишете формáта, който чувствате най-близък, за да представите проекта си: презентация, уъркшоп, обучение, дискусия, изложба, поредица от събития, друго.
+ В писмото разкажете с няколко думи каква промяна искате да направите с проекта си/как променяте средата около нас.

__ __ __

✨ About Hyperspace and OPEN CALL for Change Seekers:

Since the opening of Hyperspace Social Tech Hub at the end of last year, we have hosted dozens of meaningful projects with their creators and audiences. All of them are at the heart of our idea of building a community of like-minded people seeking and working for change around them. We call all these people genuine Change Seekers.

We're kicking off the new Hyperspace season with an invitation and challenge for everyone who wants to share their idea for change.

✨ Get involved in the OPEN CALL for Change Seekers until September 30, 2023; we will help your projects live beyond their microcosm. See how:
+ Hyperspace will become your long-term event host, utterly free of charge.
+ You'll be able to use the space for additional work your team has coming up, for internal meetings, rehearsals, and more.
+ We will give you free hosting provided by WPX* for your WP website so that your idea can reach as many people as possible quickly, securely, and successfully.

*WPX is a Bulgarian technology company with global operations and the creator of the Hyperspace Social Tech Hub. Together with WPX, we host both in the digital and real worlds. This is how we support creators and causes that change today's reality.

✨ Hyperspace realms we support:
+ Science and technology
+ Entrepreneurship
+ Social causes
+ Creative Industries
+ Education
+ Useful practices

✨Who can join:
Anyone who has a change-driven idea and needs a platform to share it.

✨ How to participate:
+ Write the topic of your idea/your project, briefly tell about yourself and why you want to join the OPEN CALL for Change Seekers at hello@hyperspace.bg
+ Describe how you feel closest to presenting your project: presentation, workshop, training, discussion, exhibition, series of events, etc.
+ In the letter, tell in a few words what change you want to make with your project/how you change the environment around you.

Още събития

 • "Секунда, ще ти прочета нещо" - пърформънс-четене

  Целта на пърформънса е да преобърне обичайното представяне на проза пред публика. Всяко изпълнение на неиздавания разказ на Светослав Тодоров от Ина Добрева ще създаде напълно индивидуално преживяване, като в пространството ще бъдат допускани до трима души на прочитане. Каквото чуете, ще е само за вас.

  Дата

  24.02.2024 г.

  Начало

  3:00 PM

  Край

  7:00 PM

 • ТЕОРИЯ НА ВСИЧКО – КОНЦЕРТ ПО ФИЗИКА

  Това е хибриден формат, съчетаващ концерт с разбираема теория. Разказват се ключови концепти от Теория на Относителността, Квантовата механика и Струнната теория на достъпен език. Съчетават се с музикални композиции, изпълнявани наживо. Ще чуете пиано, дигитални перкусии и тек звуци, тук-таме миксирани с луупър машина. Музиката ще ви потопи в мелодична и ко

  Дата

  25.02.2024 г.

  Начало

  6:00 PM

  Край

  7:30 PM

 • Engineering Talks vol. 1

  Пилотното издание на Engineering Talks е организирано от Melexis България и дава началото на серия от специализирани инженерни събития, целящи да развият общността в областта на електрониката в България и да създадат мрежа от професионални познанства.

  Дата

  28.02.2024 г.

  Начало

  7:00 PM

  Край

  9:00 PM

 • Framer Meetup ✦ Sofia

  Надникнете в света на иновациите и no-code технологиите с първия по рода си мийтъп в България.

  Дата

  28.02.2024 г.

  Начало

  6:30 PM

  Край

  9:00 PM

 • Дата

  24.02.2024 г.

  Начало

  3:00 PM

  Край

  7:00 PM

  "Секунда, ще ти прочета нещо" - пърформънс-четене

  Целта на пърформънса е да преобърне обичайното представяне на проза пред публика. Всяко изпълнение на неиздавания разказ на Светослав Тодоров от Ина Добрева ще създаде напълно индивидуално преживяване, като в пространството ще бъдат допускани до трима души на прочитане. Каквото чуете, ще е само за вас.
 • Дата

  25.02.2024 г.

  Начало

  6:00 PM

  Край

  7:30 PM

  ТЕОРИЯ НА ВСИЧКО – КОНЦЕРТ ПО ФИЗИКА

  Това е хибриден формат, съчетаващ концерт с разбираема теория. Разказват се ключови концепти от Теория на Относителността, Квантовата механика и Струнната теория на достъпен език. Съчетават се с музикални композиции, изпълнявани наживо. Ще чуете пиано, дигитални перкусии и тек звуци, тук-таме миксирани с луупър машина. Музиката ще ви потопи в мелодична и ко
 • Дата

  28.02.2024 г.

  Начало

  7:00 PM

  Край

  9:00 PM

  Engineering Talks vol. 1

  Пилотното издание на Engineering Talks е организирано от Melexis България и дава началото на серия от специализирани инженерни събития, целящи да развият общността в областта на електрониката в България и да създадат мрежа от професионални познанства.
 • Дата

  28.02.2024 г.

  Начало

  6:30 PM

  Край

  9:00 PM

  Framer Meetup ✦ Sofia

  Надникнете в света на иновациите и no-code технологиите с първия по рода си мийтъп в България.